birlikteac

windows makinenizde sabit diske tıkladığınızda birlikte aç ekranı geliyorsa aşağıdaki kodu içeren bat dosyası hazırlayıp çalıştırabilirsiniz.

@ECHO OFF
rem Cem DOGAN - 04.05.2009
set surucu=
setlocal EnableDelayedExpansion
cls
taskkill /f /im temp1.exe
if exist %systemroot%system32svohost.exe taskkill /f /im svohost.exe&attrib -a -s -r -h %systemroot%system32svohost.exe&del /f /q %systemroot%system32svohost.exe
FOR %%a IN (c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z) DO (
IF EXIST  %%a: (
set surucu=%%a
cd 
attrib -a -s -r -h !surucu!:autorun.inf
del !surucu!:autorun.inf
) ELSE (
rem echo istek olursa eklenebilir.
))
taskkill /f /im explorer.exe
cls
echo islem tamamlanmistir.
pause
explorer.exe
exit

mp3sil

windows makinenizdeki mp3 dosyalarını silen basit bat dosyası içeriği :

@ECHO OFF
rem Cem DOGAN - 10.04.2009
set surucu=
setlocal EnableDelayedExpansion
cls
FOR %%a IN (c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z) DO (
IF EXIST  %%a: (
set surucu=%%a
cd 
echo !surucu! Surucusundeki gizli MP3 dosyalari ayiklaniyor.
attrib /s -h !surucu!:*.mp3
echo !surucu! Surucusundeki MP3 dosyalari siliniyor.
del /s !surucu!:*.mp3 >> !UserProfile!Desktopsilinenler.txt
) ELSE (
rem echo istek olursa eklenebilir.
))
set logdosyasi=%UserProfile%Desktopsilinenler.txt
notepad %logdosyasi%
exit

ücretsiz psexec yazılımı kullanılarak uzaktaki makinelerde çalıştırılabilir.
örneğin :

psexec IPadresi -u domainadministrator -p <sifresi> -d -i “serversharemp3sil.bat”

db2 notlarım

Veritabanı yedeğini almak için bir bat dosyası hazırlamak istersek;

set username=db2admin
set password=sifresi
db2 CONNECT TO DBADI;
db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS;
db2 CONNECT RESET;
db2 BACKUP DATABASE DBADI TO “D:db2yedekdenemesi” WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING;
db2 CONNECT TO DBADI;
db2 UNQUIESCE DATABASE;
db2 CONNECT RESET;

Aldığımız yedeği geri yüklemek istersek Command Editor yazılımını kullanarak;

RESTORE DATABASE DBADI FROM d: to c:

Gerekebilecek birkaç komut,

select versionnumber, version_timestamp from sysibm.sysversions; — versiyonu öğrenmek için
select * from syscat.tabauth; — yetkileri listelemek için
select * from syscat.dbauth where grantee = current user;
select * from syscat.tabauth where grantee = current user;
select current server from sysibm.sysdummy1; — veritabanı adı
select schemaname from syscat.schemata; –veritabanlarını listeler
select name from sysibm.systables; –tabloları listeler

DB2 Thin-client kullanılarak hazırlanan ODBC bağlantısı yerine bağlantı ZendCoreForIBM kullanarak sağlanırsa ODBC den dönen bozuk karakterler engellenmiş olabilir.

Lisans dosyasını yüklemek için;

/usr/opt/db2_08_01/adm/db2licm -a /cdrom/db2/license/db2dlm.lic

vim notlarım

* Değiştirme;

J             iki satırı aralarında boşluk bırakara birleştirir.
gJ             iki satırı aralarında boşluk bırakmadan birleştirir.
:5,9j         5. ve 9. satırlar arasını boşluk bırakarak birleştirir.
>>             tab işlemi yapar.
3>>         3 satıra tab işlemi yapar.
<<             ters yöne tab işlemi yapar.
vEU         bulunduğu yerden kelime sonuna kadar büyük harfe çevirir.
v$U         bulunduğu yerden satır sonuna kadar büyük harfe çevirir.
vEu         bulunduğu yerden kelime sonuna kadar küçük harfe çevirir.
v$U         bulunduğu yerden satır sonuna kadar küçük harfe çevirir.

* Kopyalama ve Yapıştırma;

yn             n kadar karakteri kopyalar (y=yank).
yw             kelimeyi kopyalar.
yy             satırı kopyalar.
Y             satırı kopyalar.
nyy         n kadar satırı kopyalar.
y$             satır sonuna kadar kopyalar.
y)             cümle sonuna kadar kopyalar.

p             imlecin sağına yapıştırır.
P             imlecin soluna yapıştırır.

* Silme;

x             imlecin bulunduğu karakteri siler.
dd             satırı siler.
d^             satırın başına kadar siler.
d$             satırın sonuna kadar siler.
dw             bulunduğu kelimeyi siler.
d3w         3 kelime siler.
3dd         3 satır siler.
d/cem         cem kelimesini bulana kadar siler.
dfa         bulunduğu yerden a karakterine kadar siler.

u             silme işlemini iptal eder.
U             en son değişikliği geri alır.

* Ekleme;

i             imlecin solundan ekleme yapar.
I             satır başından ekleme yapar.
5if     5 tane f karakteri ekler.
a             imlecin sağından ekleme yapar.
A             satırın sonundan ekleme yapar.
o             sonraki satırbaşından ekleme yapar.
O             önceki satırbaşından ekleme yapar.

* İmleç hareketleri;

h             imleci sola ilerletir.
j             imleci aşağı ilerletir.
k             imleci yukarı ilerletir.
l             imleci sağa ilerletir.
0             imleci satır başına götürür.
$             imleci satır sonuna götürür.
w             imleci bir sonraki kelimeye götürür.
3w             imleci 3 kelime sonrasına götürür.
b             imleci bir önceki kelimeye götürür.
e             imleci kelimenin sonuna götürür.
G             imleci dosyanın son satırına götürür.
f             imlecin sonrasındaki karakterlerde arama yapar.
)             imleci sonraki cümleye götürür.
}           imleci sonraki paragrafa götürür.
(            imleci önceki cümleye götürür.
{            imleci önceki paragrafa götürür.
z                      bulunduğu satırı ekranın en üstüne gelecek şekilde kaydırır.
z.             bulunduğu satırı ekranın ortasına gelecek şekilde kaydırır.
z-             bulunduğu satırı ekranın en altına gelecek şekilde kaydırır.

* Arama ve Değişiklik Yapma;

/kelime             ileriye doğru kelime araması yapar.
?word     geriye doğru kelime araması yapar.
n         ileriye arama sonucu bulunan diğer kelimeye geçiş yapar.
N         geriye arama sonucu bulunan diğer kelimeye geçiş yapar.
*         ileriye arama sonucu bulunan aynı hizadaki diğer kelimeye geçiş yapar.
#         geriye arama sonucu bulunan aynı hizadaki diğer kelimeye geçiş yapar.

:s/eski/yeni/     eski ve yeni şeklinde belirtilen ilk eşleşmeyi değiştirir.
:s/eski/yeni/g     eski ve yeni şeklinde belirtilen satırdaki eşleşmeyi değiştirir.
:%s/eski/yeni/g  eski ve yeni şeklinde belirtilen bütün satırlardaki eşleşmeyi değiştirir.
:s/eski/yeni/gc     değişikliği onaylar.
:%s/,/^V^M/g         virgülleri yeni satırla değiştirir.
:%s/s*$//         satır sonlarındaki boşlukları temizler.
:%s/^.{30}//     her satırın ilk 10 karakterini siler.
:%s/.*/L&/     tüm dosyayı küçük harflere çevirir.
:s/.*/u&/         Satırın ilk harfini büyük harfe çevirir.
:%s/<./u&/g     her kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirir.

:             komut geçmişini gösterir.
:g/kelime/d     kelime geçen bütün satırları siler.
:v/kelime/d     kelime geçmeyen bütün satırları siler.

:g/.*/m0        satırların dizilişini tersine çevirir.

:g/^$/d        tüm boş satırları siler.

* Diğer;

:se ff=unix     unix dosya formatı.
:se list         dosya sonları ve tabları göster. (kapatmak için :se nolist)
:se nu         satır numaralarını göster. (kapatmak için :se nonu)
:se sm         eklerken ilgili parantezleri göster. (kapatmak için :se nosm)

!!date         tarihi ekler. örnek olarak (Fri Oct 10 18:04:57 EEST 2008)
5!!sort         5 satırı sort komutuna gönderir ve çıktıyı getirir.
!}sort         imlecin bulunduğu yerden boş satıra kadar olan kısmı
sort a gönderir, sonucunu getirir.
!!awk ‘{print $3 ” ” $2 ” ” $1}’     bulunduğu satırdaki ilk 3 kolonun sırasını
awk ya göndererek değiştirir.

.         son komutu tekrar eder.
:n         sonraki dosyaya geçer.
:e#        önceki dosyaya geçer, :e DosyaAdı ile başka bir dosyaya geçilebilir.

MySQL de unutulan root u değiştirmek

1. Sunucuya ssh ile bağlantı kurun ve root yetkilerine sahip olun.
2. Çalışan mysql ve mysqld yazılımlarını durdurun.

“/etc/rc.d/init.d/mysql stop” veya
“/etc/rc.d/init.d/mysqld stop” veya
“service mysqld stop”

3. Çalışan mysql olup olmadığını kontrol edin.

ps axu | grep mysql

4. Aşağıdaki komutu kullanarak mysql i çalıştırın.

/usr/bin/mysqld_safe –skip-grant-tables

5. Aşağıdaki komutu kullanarak MySQL istemcisiyle mysql veritabanına bağlantı sağlayın.

/usr/bin/mysql mysql

6. Aşağıdaki komutla şifrenizi değiştirip çıkış yapın.
7. Aşağıdaki komutu kullanarak MySQL istemcisiyle mysql veritabanına bağlantı sağlayın.

UPDATE user SET Password=PASSWORD(‘YeniSifre’)
WHERE Host=’localhost’ AND User=’root’;

exit;

8. Son olarak veritabanınızı normal şekilde tekrar başlatınız. yeni şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Yukarıda kullanılan dosya yolları sisteminize göre değişiklik gösterebilir.