squid için tek eth ile kullanılabilecek iptables kuralları

squid in 3169 portundan çalıştığını düşünürsek aşağıdaki kurallar bütünü işimizi görecektir.

#!/bin/sh
# squid server IP
SQUID_SERVER=`ifconfig eth0 | sed -ne 's/.*inet addr:([^ ]*).*/1/p'`
# Interface connected to Internet
INTERNET="eth0"
# Interface connected to LAN
LAN_IN="eth0"
# Squid port
SQUID_PORT="3128"
# DO NOT MODIFY BELOW
# Clean old firewall
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
# Load IPTABLES modules for NAT and IP conntrack support
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_conntrack_ftp
# For win xp ftp client
#modprobe ip_nat_ftp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Setting default filter policy
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
# Unlimited access to loop back
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# Allow UDP, DNS and Passive FTP
iptables -A INPUT -i $INTERNET -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# set this system as a router for Rest of LAN
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface $INTERNET -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface $LAN_IN -j ACCEPT
# unlimited access to LAN
iptables -A INPUT -i $LAN_IN -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $LAN_IN -j ACCEPT
# DNAT port 80 request comming from LAN systems to squid 3128 ($SQUID_PORT) aka transparent proxy
iptables -t nat -A PREROUTING -i $LAN_IN -p tcp --dport 80 -j DNAT --to $SQUID_SERVER:$SQUID_PORT
#iptables -t nat -A PREROUTING -i $LAN_IN -p tcp --dport 443 -j DNAT --to $SQUID_SERVER:3130

# if it is same system
iptables -t nat -A PREROUTING -i $INTERNET -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $SQUID_PORT
#iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3130
# DROP everything and Log it
iptables -A INPUT -j LOG
iptables -A INPUT -j DROP

iptables -A OUTPUT -i $INTERNET -p tcp -m multiport --dports 21,22,110,25,143,587,3169 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $INTERNET -p tcp -m multiport --dports 21,22,110,25,143,587,3169 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

fail2ban kullanımı

Fail2ban, log dosyalarini inceleyerek, fazla hatalı veya başarısız islem yapan ip adresini belirli bir sure engellemek icin kullanılan uygulamadır. Tercihinize göre iptables veya tcpwrapper kullanarak DROP kurallarını otomatik olarak ekler veya kaldırır ve sizi email yoluyla bilgilendirebilir.

EPEL deposunda bulunan fail2ban’ı kurmak için

#yum install fail2ban

Varsayılan olarak /etc/fail2ban/jail.conf dosyasinda yapılandırmak istedigimiz servisin log dosyasinin bulundugu bolum duzenlenir ya da eklenir. Örnek olarak ;

[sasl-iptables]

enabled = true
filter  = sasl
action  = iptables[name=sasl, port=smtp, protocol=tcp]
      sendmail[name=sasl, dest=email@address.com]
logpath = /var/log/maillog

[postfix]

enabled = true
filter = postfix
action = iptables[name=SMTP, port=smtp, protocol=tcp]
     sendmail[name=Postfix, dest=email@address.com]
logpath = /var/log/maillog


[dovecot]
enabled = true
filter = dovecot
action = iptables-multiport[name=dovecot, port="pop3,pop3s,imap,imaps", protocol=tcp]
 	mail[name=dovecot, dest=email@address.com]
logpath = /var/log/dovecot.log 
maxretry = 20
findtime = 1200
bantime = 1200

fail2ban.conf ve jail.conf dosyalarındaki diğer ayarları düzenledikten sonra, uygulamayı başlatmanız gerekecektir.

# service fail2ban restart

Fail2ban log örneği ise aşağıdaki gibi olacaktır;

2013-03-28 04:52:35,474 fail2ban.actions: WARNING [dovecot] Ban 122.226.212.222
2013-03-28 05:12:36,194 fail2ban.actions: WARNING [dovecot] Unban 122.226.212.222
2013-03-28 05:59:13,869 fail2ban.actions: WARNING [sasl-iptables] Ban 174.50.235.244
2013-03-28 06:09:13,956 fail2ban.actions: WARNING [sasl-iptables] Unban 174.50.235.244
2013-03-28 07:15:37,082 fail2ban.actions: WARNING [postfix] Ban 5.47.155.176
2013-03-28 07:25:37,178 fail2ban.actions: WARNING [postfix] Unban 5.47.155.176