squid sarg raporlarında ip yerine netbios ismi kullanmak için

Bazı durumlarda squid veya sarg IP’den bilgisayar ismini çözümleyemeyebilir ve sarg raporları IP adresleri ile oluşturulacağından karışıklık oluşur.
Sorunu gidermek için, nbtscan kullanarak WORKGROUP içinde makine adını çözümleyebiliriz.

#!/bin/bash
# 10-08-2013 Cem DOGAN
#
for i in `cat /var/log/squid/access.log|awk '{print $3}'|grep -o '[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}' |sort|uniq`
do
    echo "+++"$i"+++"
    if grep -q $i /root/sarg.ip
    then
    zatenvar=`grep $i /root/sarg.ip`
    echo $zatenvar" dosyada zaten bulunuyor"
    else
    name=`/usr/sbin/nbtscan $i |grep $i |grep -v NBT|awk '{print $2}'`
        if [ $name ]
            then
            echo $i":"$name>> /root/sarg.ip.tmp
            #sort /root/sarg.ip.tmp|uniq > /root/sarg.ip
            echo $i,$name "eklendi"
            else
            dhcpden=`cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases |grep -A 10 $i| grep hostname| awk -F " '{print $2}'|sort|uniq`
                if [ $dhcpden ]
                then
                #    echo $i":"$dhcpden>> /root/sarg.ip.tmp
                    echo $i":"$dhcpden|tr "[:lower:]" "[:upper:]">> /root/sarg.ip.tmp

                    echo $i":"$dhcpden
                fi
        fi
    fi
done
sort /root/sarg.ip.tmp|uniq > /root/sarg.ip

Gün içinde topladığımız ip ve bilgisayar isimlerini sed kullanarak başka bir dosyada düzenlenmiş şekilde hazırlıyoruz.

#!/bin/bash
# 10-08-2013 Cem DOGAN
#
INPUT=/root/sarg.ip
OLDIFS=$IFS
IFS=:
[ ! -f $INPUT ] && { echo "$INPUT file not found"; exit 99; }
while read ip name
do
    params+="s/$ip/$name/g;"
done < $INPUT
IFS=$OLDIFS

params=`echo $params| sed 's/;$//'`
sed -e "$params" /var/log/squid/access.log > /var/log/squid/access.log.sarg

Artık sarg ayarlarımızı yeni oluşturduğumuz dosyadan okuyacak şekilde yapabiliriz.

dhcpd ile lease time’ı uzun tutmak ve günlük olarak oluşturulan ip tablosunu temizlemek de gerekebilir. Gerisi size kalmış.

squid için tek eth ile kullanılabilecek iptables kuralları

squid in 3169 portundan çalıştığını düşünürsek aşağıdaki kurallar bütünü işimizi görecektir.

#!/bin/sh
# squid server IP
SQUID_SERVER=`ifconfig eth0 | sed -ne 's/.*inet addr:([^ ]*).*/1/p'`
# Interface connected to Internet
INTERNET="eth0"
# Interface connected to LAN
LAN_IN="eth0"
# Squid port
SQUID_PORT="3128"
# DO NOT MODIFY BELOW
# Clean old firewall
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
# Load IPTABLES modules for NAT and IP conntrack support
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_conntrack_ftp
# For win xp ftp client
#modprobe ip_nat_ftp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Setting default filter policy
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
# Unlimited access to loop back
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# Allow UDP, DNS and Passive FTP
iptables -A INPUT -i $INTERNET -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# set this system as a router for Rest of LAN
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface $INTERNET -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface $LAN_IN -j ACCEPT
# unlimited access to LAN
iptables -A INPUT -i $LAN_IN -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $LAN_IN -j ACCEPT
# DNAT port 80 request comming from LAN systems to squid 3128 ($SQUID_PORT) aka transparent proxy
iptables -t nat -A PREROUTING -i $LAN_IN -p tcp --dport 80 -j DNAT --to $SQUID_SERVER:$SQUID_PORT
#iptables -t nat -A PREROUTING -i $LAN_IN -p tcp --dport 443 -j DNAT --to $SQUID_SERVER:3130

# if it is same system
iptables -t nat -A PREROUTING -i $INTERNET -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $SQUID_PORT
#iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3130
# DROP everything and Log it
iptables -A INPUT -j LOG
iptables -A INPUT -j DROP

iptables -A OUTPUT -i $INTERNET -p tcp -m multiport --dports 21,22,110,25,143,587,3169 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $INTERNET -p tcp -m multiport --dports 21,22,110,25,143,587,3169 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT